Spracovanie údajov

 1. Kto sme? 

Vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ e-shopu. Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov. 

Prevádzkovateľom nášho e-shopu je: 

DORIMWEB s.r.o. 
sídlo: Vodná ul. 2915/11, Komárno 945 01 
IČO: 54 556 074 
IČ DPH: SK2121714771 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo 57184/N 

 1. Ako nás viete kontaktovať? 

Vaše pripomienky, otázky a žiadosti čakáme na: 
tel.: 0911859997
e-mail: vapezone.sk@gmail.com  

 1. Spracúvame nasledovné osobné údaje: 

Nákup 
Vaša spokojnosť je pre nás prvoradá. Aby sme Vám mohli poskytnúť informácie, predať a doručiť vybraný tovar a plniť si všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: 
    • meno, priezvisko, adresa, poprípade adresa pre doručovanie, telefónne číslo, email. 

Marketing 
Snažíme sa byť Vaším spoľahlivým partnerom. Aby sme Vám mohli zasielať, ponuky, informácie o produktoch a novinkách, poprípadeobracať sa na Vás s prieskumom trhu,  spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: 
    • e-mail. 

Registrácia 
Všetko pre Vaše pohodlie. Aby sme Vám v budúcnosti uľahčili nakupovanie na našom e-shope, máte možnosť vytvoriť si u nás osobný profil. Za účelom registrácie profilu spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu 
    • Meno, priezvisko, adresa, poprípade adresa pre doručovanie, telefónne číslo, email. 

Ochrana právnych nárokov 
V prípade ak by došlo k porušeniu našich práv, spracúvame nasledovné osobné údaje: 
    • Meno, priezvisko, adresa, poprípade adresa pre doručovanie, telefónne číslo, email. 

 1. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje? 

 • E-shop 
  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy prostredníctvom nášho e-shopu ako aj jej riadnehoplnenia, a to najmä na: poskytovanie informácií, prijatie, zaevidovanie a vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu a vedenie účtovníctva, riešenie prípadného odstúpenia od zmluvy aleboprípadnej reklamácie. Vaše údaje spracúvame teda na základe zákona, za účelom plnenie zmluvy, t.j. osobitný súhlas nie je potrebný. 

 • Marketingová komunikácia 
  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom zasielania newsletterov. V prípade, ak ste u nás ešte nenakupovali, Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas. V prípade, ak ste našim zákazníkom, Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu. 

 • Registrácia 
  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom registrácie profilu z dôvodu uľahčenia nakupovania v našom e-shope. V prípade zabudnutého hesla máte možnosť žiadať o zaslanie nového hesla na poskytnutý e-mail. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas. V rámci vytvoreného profilu máte možnosť svoj osobný účet kedykoľvek zrušiť. 

 • Ochrana právnych nárokov 
  Prevádzkovateľ považuje spracúvanie osobných údajov za účelom ochrany právnych nárokov za nevyhnutné z dôvodu ochrany a uplatnenia práv a povinností vyplývajúcich z právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a zákazníkom. 

 1. Aký je náš oprávnený záujem? 

V určitých prípadoch spracúvame Vaše osobného údaje na základe nášho oprávneného záujmu. V prípade, ak ste našim zákazníkom, t.j. v minulosti ste v našom e-shope aspoň raz nakupovali, si Vám dovoľujeme zasielať newsletter na základe oprávneného záujmu. Táto marketingová aktivita bezprostredne súvisí s poskytovaním služieb a prináša Vám úžitok vo forme uľahčenia budúceho nakupovania druhu tovaru, o ktorý ste v minulosti prejavili záujem. V tejto súvislosti spracúvame len Váš e-mail. Samozrejme máte možnosť kedykoľvek zasielanie newsletterov zastaviť, o čom budete informovaný aj priamo v zaslanom newsletteri. Priamy marketing je našim oprávneným záujmom v zmysle GDPR. 
Ochranu právnych nárokov považuje prevádzkovateľ za oprávnený záujem a to najmä z dôvodu ochrany a uplatnenia práv a povinností vyplývajúcich z právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a zákazníkom. 

 1. Ako nám môžete dať súhlas? 

V určitých, vyššie uvedených prípadoch potrebujeme Váš súhlas na to, aby sme mohli spracovávať Vaše osobné údaje. 

 • Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov žiadame len v dvoch prípadoch: 

 • Registrácia profilu 

 • Prihlásenie sa na newsletter v prípade záujemcu, ktorý ešte nie je našim zákazníkom. 

 • Súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov nám môžete dať niektorým z týchto spôsobov: 

 • Vyplnením príslušného políčka. 

 • začiarknutím príslušných okienokcheckboxu. 

 1. Akým spôsobom môžete Váš súhlas odvolať? 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať: 

 • kliknutím na link „Odhlásiť z newslettera“, ktorú možnosť máte k dispozícii v každom jednom zaslanom newsletteri (reklamnej pošte), 

 • zrušením registrovaného profilu, alebo nám 

 1. Po akú dobu uchovávame Vaše osobné údaje? 

 • E-shop 

Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom nášho e-shopu uchovávame po dobu vybavenia objednávky, resp. po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie. 

Účtovné doklady sa zo zákona uchovávajú po dobu 10 rokov. 

Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov. 

Registračné údaje po dobu existencie osobného profilu. 

 • Ochrana právnych nárokov 

Dokumenty týkajúce sa súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov. 

 • Marketing 

Vašu e-mailovú adresu uchovávame pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým ste nám dali súhlas na spracovanie. 

 1. Komu poskytujeme Vaše osobné údaje? 

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame aj služby preverených a zmluvne zaviazaných externých obchodných partnerov, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť Vaše osobné údaje. Za účelom poskytovania našich služieb poskytujeme osobné údaje: 

 • Externému účtovníkovi 

 • Dopravcovi v prípade zaslania zakúpeného tovaru 

 1. Kam prenášame Vaše osobné údaje? 

Osobné údaje ktoré spracúvame na vyššie uvedené účely spravidla neprenášame do tretích krajín. 

 1. Kam sa môžete obrátiť v prípade nespokojnosti? 
  Vaša spokojnosť je našim cieľom. Z toho dôvodu sa v každom prípade snažíme vyhovieť všetkým Vašim požiadavkám. Ak však nie ste spokojný s tým, ako spracúvame Vaše osobné údaje, napíšte nám email na adresu: vapezone.sk@gmail.com  
  Ďalej máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, a to najmä v prípade ak si myslíte, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne. 

 1. V akej forme spracúvame Vaše osobné údaje? 
  Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme, pričom nevyužívame prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania. Listinná forma spracúvania Vašich osobných údajov sa vykonáva len z dôvodu vedenia účtovníctva. 

 1. Ako zabezpečíme ochranu Vašich osobných údajov? 
  Ako sme to aj v úvode tohto dokumentu uvideli, bezpečnosť Vašich osobných údajov je našou prioritou. Z toho dôvodu sme pre ochranu Vašich osobných údajov prijali potrebné a primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia Vaše osobné údaje okrem iného pred stratou, manipuláciou alebo neoprávneným prístupom. Technické prostriedky na spracúvanie osobných údajov náležite zabezpečené heslami, ktoré poznajú len oprávnené osoby. Tieto technické prostriedky uložené v našich priestoroch, pričom sa nevynášajú ani neprenášajú. Prístup k nim majú len poverené osoby, ktoré riadne poučené, ovládajú naše interné predpisy a smernice upravujúce nakladanie s osobnými údajmi. Prijaté opatrenia podliehajú pravidelnej kontrole a priebežne prispôsobované podľa najnovších poznatkov stavu techniky. Pokiaľ by došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov, budeme Vás bez zbytočného odkladu v priebehu 72 hodín informovať, ak by takéto porušenie ochrany Vašichosobných údajov mohlo viesť k vysokému riziku pre Vaše práva. 

 1. Aké máte práva? 

 • Právo na prístup k údajom 
  V prvom rade máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.  

 • Právo na opravu 
  Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o ich opravu alebo doplnenie.  

 • Právo na vymazanie 
  Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie Vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak 
      • Vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli; 
      • odvoláte svoj súhlas; 
      • namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov; 
      • spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne; 
      • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť; 
      • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet. 
  Môžu však nastať prípady, kedy Vaše osobné údaje (resp. ich časť), napriek Vašej žiadosti nebudeme môcť vymazať z dôvodu plnenia zákonnej povinnosti. O tejto skutočnosti Vás budeme bezodkladne informovať.  

 • Právo na obmedzenie spracúvania 
  Ďalej nás môžete požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak 
      • nám oznámite, že Vaše osobné údaje nesprávne, a to dokým neoveríme ich správnosť; 
      • ak Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, avšak Vy nesúhlasíte s ich vymazaním a namiesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili; 
      • Vaše údaje nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv alebo nárokov; 
      • namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi. 

 • Právo na prenosnosť údajov 
  Máte právo žiadať, aby sme Vám poskytli Vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Po prípade na základe Vašej písomnej žiadosti prenesieme Vaše osobné údaje vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo Vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas. 

 • Právo namietať 
  Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky Vaše osobné údaje vymažeme. Ak Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch: 
      • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, 
      • z dôvodu nášho oprávneného záujmu, 
  môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody. 

 1. Ako môžete tieto práva vykonávať? 
  Vaše žiadosti čakáme na: 
  tel.: 0911529541 
  e-mail: vapezone.sk@gmail.com  

 1. Vybavenie žiadostí 
  Všetkými Vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia Vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte. Pri vybavovaní Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti. 
  Každá Vaša žiadosť o výkon práva dotknutej osoby bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Proces vybavenia žiadosti spojenej s výkonom práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatný. 
  Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady. 
  V prípade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej mienky v súlade s GDPR, máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu (www.dataprotection.gov.sk) alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy priamo na príslušnom všeobecnom súde. 

 1. Záverečné ustanovenia 
  Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 30.06.2021 

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný e-mailom.